'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020Drukuj

POWSZECHNY SPIS ROLNY  2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.


Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

■ zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
■ dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
■ analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
■ wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
■ aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728). W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
■ osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
■ położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
■ osobowości prawnej;
■ typu własności użytków rolnych;
■ produkcji ekologicznej;
■ rodzaju użytkowanych gruntów;
■ powierzchni zasiewów według upraw;
■ powierzchni nawadnianej;
■ zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
■ pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
■ rodzaju budynków gospodarskich;
■ liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
■ wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną

0 następującej skali:

■ 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
■ 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
■ 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
■ 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
■ 0,5 ha – dla chmielu;
■ 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
■ 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
■ 0,1 ha – dla tytoniu;
■ 5 sztuk – dla bydła ogółem;
■ 20 sztuk- dla świń ogółem;
■ 5 sztuk – dla loch;
■ 20 sztuk – dla owiec ogółem;
■ 20 sztuk – dla kóz ogółem;
■ 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
■ 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych;
■ 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

Bezpieczeństwo danych

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kontakt

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel. +48 12 42 02 050
e-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.
Spiszmy się, jak na rolników przystało!


INFORMACJA GRAFICZNA


Zdjęcia

  • powszechny_spis_rolny_t1.jpg

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:
Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.