'
Temat dniaSOŁTYS ZIEMI BOCHEŃSKIEJ 2020-2022 WYBRANY Powiat BocheńskiKonferencja prasowa w Bochni z udziałem posła Władysława Kosiniaka-Kamysza Gmina DrwiniaNowa oczyszczalnia ścieków i ponad 22 km kanalizacji oficjalnie oddane do użytku
KulturaKINO DLA SENIORA!

Sołectwo (2011-2015)

Sołtys:
 • Szczygieł Józef
Pan Józef Szczygieł - funkcje sołtysa Grobli pełni nieustannie od 1978 roku!


Rada Sołecka:
 • Mikołaj Lany
 • Bogusława Wągroda
 • Ryszard Szczygieł
 • Zygmunt Dziadoń


Radni Rady Gminy Drwinia z Grobli:
 • Józefa Bukowiec
 • Mikołaj Lany


Radny Rady Powiatu Bocheńskiego z Grobli:
 • Tadeusz Wadas


Statut Sołectwa Grobla:


 1. Postanowienia ogólne.


  1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Gminy w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy.

  2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:

   1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.),

   2. ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32 poz. 191 z późn.zm.)

   3. Statutu Gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Drwini Nr III/17/02 z dnia 28 grudnia 2002 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 33 poz.423 z 19 lutego 2003 r. )

   4. oraz niniejszego Statutu.


§ 2


Terenem działania sołectwa jest wieś GROBLA


§ 3


 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

 2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.

Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

 1. Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyboru.II. Zadania sołectwa.


§ 4


 1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspakajaniu ich zbiorowych potrzeb.

 2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:

  1. organizowania samopomocy mieszkańców i ich wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

  2. zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku oraz innych spraw związanych z miejscem zamieszkania,

  3. wspomaganie gminy w realizacji jej zadań.


§ 5


 1. Sołectwo decyduje w następujących sprawach:

  1. gospodarowanie składnikami mienia przekazanego przez Radę Gminy, w szczególności:

   1. wskazywanie dzierżawcy, względnie najemcy mienia komunalnego będącego w gestii sołectwa i proponowanie czasookresu trwania umów,

   2. wnioskowanie o przeznaczeniu środków wydzielonych w budżecie gminy dla sołectwa,

   3. decydowanie o wysokości czynszu dzierżawnego w granicach i na zasadach ustalonych przez Radę Gminy,

   4. utrzymywanie w należytym stanie będących w dyspozycji sołectwa składników majątkowych,

   5. realizacja wydatków określonych w budżecie gminy w części wyodrębnionej dla sołectwa,

  2. wyboru jego organów wykonawczych,

  3. inicjatyw społecznych.

 2. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:

  1. planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji,

  2. projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dot. sołectwa,

  3. zmiany nazwy miejscowości i ich części,

  4. innych wynikających z ustaw obowiązków.

 3. Sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrywanie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości.

 4. Sołectwo w celu integracji społecznego działania, współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania i występującymi na jego terenie różnymi formami samorządu, zwłaszcza samorządem społecznym i społeczno-zawodowym.

 5. Sołectwo posiada zdolność sądową w zakresie spraw należących do jego właściwości z mocy ustawy lub niniejszego Statutu realizowana przez sołtysa jako organ wykonawczy, a w szczególności:

- może uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego dla organizacji społecznych z żądaniem wszczęcia postępowania w sprawach dot. innych osób lub dopuszczenia samorządu wiejskiego do udziału w postępowaniu na prawach strony, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi i gdy przemawia za tym interes społeczny mieszkańców sołectwa.


III. Zebranie wiejskie.


§ 6


 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

 2. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin i nie pozbawieni z mocy prawa uprawnień wyborczych.


§ 7


 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na wniosek Rady Sołeckiej,

  3. na pisemny wniosek:

   1. co najmniej jednej piątej mieszkańców uprawnionych od udziału w zebraniu,

   2. Wójta Gminy – w przypadku nie uwzględnienia przez Sołtysa wniosku Wójta, Zebranie Wiejskie zwołuje Wójt.

 2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 3. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust.1 pkt.2 winno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje późniejszy termin.

 4. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać; informację na czyj wniosek zebranie jest organizowane, dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad, podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał oraz informację o drugim terminie zebrania na wypadek quorum w pierwszym terminie. Rozpoczęcie zebrania w II terminie następuje po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny I terminu bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu mieszkańców.


§ 8


 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

  1. dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

  2. uchwały zapadają jawnie, większością głosów,

  3. na wniosek co najmniej ¼ uprawnionych do głosowania, obecnych na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowanie tajne.

 1. Przepisy ust.1 pkt.1 nie stosuje się w przypadku, gdy zebranie odbywa się w drugim terminie, a zawiadomienie o nim odpowiada wymogom § 7 ust.4.

 2. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania.

 3. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.


§ 9


 1. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

  1. wybór i odwołanie sołtysa,

  2. wybór i odwołanie rady sołeckiej,

  3. składanie wniosków do projektu budżetu,

  4. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,

  5. opiniowanie spraw określonych w § 5 ust.2,

  6. podejmowanie decyzji dot. mienia przekazanego sołectwu w zakresie podanym w § 5 ust.1 pkt.1,

  7. wnioskowanie w sprawach:

   1. zmian w zakresie obsługi produkcyjnej mieszkańców,

   2. dostosowania godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczej do potrzeb ludności,

   3. zmian w rozmieszczaniu przystanków i funkcjonowania komunikacji,

  1. realizacja zadań określonych w § 4 niniejszego Statutu w szczególności przez:

   1. inicjowanie czynów społecznych,

   2. przeprowadzanie w sołectwie akcji, konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku, estetyki wsi,

   3. organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony p.pożarowej w sołectwie oraz zabezpieczenia p.powodziowego,

   4. występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,

   5. organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.


§ 10


 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 18 otwiera sołtys, a obradom przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie na Przewodniczącego Zebrania.

 2. W przypadku obrad każdego zebrania powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.


§ 11


 1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.

 2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.


§ 12


W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy i Wójt dla referowania spraw i udzielania wyjaśnień.

Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.


§ 13


 1. Z każdego zebrania sporządza się protokół, który winien zawierać:

  1. datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie , w którym terminie zebranie się odbywa,

  2. liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu (lista obecności winna stanowić załącznik do protokołu), stwierdzenie jego prawomocności, wybór sekretarza zebrania,

  3. nazwiska zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich stanowisk,

  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

  5. zatwierdzony porządek obrad,

  6. sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

  7. przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalanych wniosków,

  8. uchwały podjęte na zebraniu,

  9. podpis prowadzącego zebranie i sekretarza.

 2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi.

Nowa numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

 1. Protokół sporządza osoba wybrana przez zebranie na sekretarza zebrania (protokolanta). Funkcji sekretarza zebrania nie może pełnić sołtys.


§ 14


 1. Protokół i uchwały powinny być przekazane Wójtowi Gminy w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

 2. Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały Wójt Gminy przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.

 3. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

IV. Sołtys, Rada Sołecka.


§ 15


 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

 2. Rada Sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.

 3. Sołtysem i członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

 4. Sołtys pełni funkcje społecznie.

 5. Rada Gminy może ustanowić zasady na jakich Sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży.


§ 16


 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

 2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.


§ 17


Wybory sołtysa i rady sołeckiej z zastrzeżeniem § 23 zarządza Rada Gminy w terminie do

3-ch miesięcy od daty wyboru Rady Gminy.


§ 18


 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie zarządza wybór przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.

 2. Postanowienia § 7 pkt.1 i § 8 stosuje się odpowiednio.

 3. Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz nadzoruje przestrzeganie przepisów Statutu Sołectwa.

 4. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym nie uzyskano wymaganego quorum, wybory mogą być przeprowadzone w nowym terminie ogłoszonym przez zwołującego zebranie – po upływie 30 minut od pierwszego terminu- bez względu na liczbę uczestniczących w zebraniu .

 5. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów ważnych. W przypadku równej liczby głosów danych kandydatów przeprowadza się głosowanie dodatkowe na tych kandydatów do 2-ch razy, a w przypadku braku dalszego rozstrzygnięcia przeprowadza się losowanie.

 7. Wykaz stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt Gminy na podstawie dokumentacji ewidencyjnej ludności.

 8. Upoważnieni do głosowania uczestnicy zebrania, na którym przeprowadza się wybory mają obowiązek podpisania listy obecności.


§ 19


 1. Wybory przeprowadza Komisja w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

 2. Do zadań komisji należy: przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania i członkowie komisji.


§ 20


Do obowiązków sołtysa i jego kompetencji należy w szczególności:

  1. organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

  2. zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,

  3. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, podpisywanie umów najmu i dzierżawy zawieranych z zachowaniem trybu określonego w §26 ust.1 pkt.1 i 2

  4. przewodniczenie radzie sołeckiej,

  5. kierowanie realizacją uchwał organów gminy, zebrania wiejskiego i rady sołeckiej w odniesieniu do sołectwa,

  6. realizowanie wydatków określonych w budżecie gminy w części wyodrębnionej dla sołectwa w wysokości 300 zł w ciągu roku,

  7. potwierdzenie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców gminy wymagają przepisy prawa,

  8. występowanie z wnioskami dot. działalności interwencyjnej w tym zakresie,

  9. stosowanie w ramach sołectwa instrukcji kancelaryjnej trybu i obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Wójta Gminy,

  10. sporządzanie informacji z działalności sołectwa,

  11. wykonywanie innych zadań należących do sołectwa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów m.in. w zakresie obronności i ochrony przeciw pożarowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, albo czynności zleconych przez Wójta Gminy lub Radę Gminy.


§ 21


Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

  1. przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

  2. zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,

  3. realizowanie wydatków budżetowych w części wydzielonej dla sołectwa w wysokości powyżej 300 zł,

  4. sporządzanie projektów wystąpień w sprawach wykraczających poza możliwości ich realizacji w ramach sołectwa,

  5. inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,

  6. w ramach udzielonych uchwałą zebrania wiejskiego upoważnień w okresie między zebraniami wyrażanie opinii oraz pełnienie roli stałego komitetu czynów społecznych.


§ 22


 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich obowiązków oraz przepisów prawa lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

 2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do zebrania wiejskiego również Wójt Gminy.

 3. Uchwała o odwołanie z zajmowanej funkcji podejmowana jest po wysłuchaniu zainteresowanego, w głosowaniu tajnym i dla swej ważności wymaga bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.

 4. Rada Gminy odwołuje sołtysa, jeśli popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego Sądu.

 5. Rada Gminy może odwołać sołtysa jeśli dopuścił się niegospodarności, względnie postępuje w sposób naruszający prawo.


§ 23


 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa, względnie wszystkich członków Rady Sołeckiej – Rada Gminy w terminie do 1 m-ca zarządza wybory uzupełniające.

 2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 18 i 19.

 3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza sołtys informując o tym Wójta Gminy.

 4. W przypadku rezygnacji, ustąpienia lub odwołania sołtysa obowiązki sołtysa za wyjątkiem obowiązków inkasenta podatków tymczasowo wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.


V. Postanowienia dotyczące mienia komunalnego i gospodarki finansowej sołectwa.


§ 24


Wszystkie przysługujące do 27 maja 1990 roku mieszkańcom sołectwa prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe, majątkowe zwane mieniem gminnym pozostają nienaruszone.


§ 25


 1. Rada Gminy przekazuje sołectwu składniki mienia komunalnego, które w dniu wejścia w życie ustawy o samorządzie gminnym stanowiły składniki mienia gminnego tego sołectwa.

 2. Przekazanie innych składników mienia nie wymienionych w niniejszym Statucie wymaga odrębnej uchwały Rady Gminy.


§ 26


 1. Upoważnia się zebranie wiejskie do:

  1. oddawania w najem lub dzierżawę lokali, obiektów i nieruchomości rolnych tj. gruntów rolnych i użytków zielonych przekazanych w zarząd sołectwu – na okres nie przekraczający 3 lata,

  2. ustalania wysokości czynszu najmu lub dzierżawy w granicach i na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

 2. Upoważnia się radę sołecką do realizowania wydatków w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy na rzecz sołectwa w wysokości przekraczającej 300zł.

 3. Upoważnia się sołtysa do:

  1. realizowania wydatków w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy na rzecz sołectwa w wysokości nie przekraczającej 300 zł w ciągu roku,

  2. podpisywania umów najmu i dzierżawy mienia komunalnego pozostającego w zarządzie sołectwa zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego,

  3. egzekwowania należności wynikających z podpisanych umów.


§ 27


Sołectwo dysponuje środkami wydzielonymi w budżecie Gminy zgodnie z przepisami w zakresie finansów publicznych.


§ 28


 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy i w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

 2. Propozycje w tym zakresie sołectwo przedkłada Wójtowi Gminy w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy.

 3. Środki finansowe sołectwa winny być przeznaczone zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego w szczególności na:

  • wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego przekazanego w zarząd sołectwu,

  • remonty dróg w granicach sołectwa,

  • dofinansowanie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy infrastruktury w sołectwie.

 4. Sołtys jest zobowiązany przedkładać dokumenty uzasadniające dochody i wydatki sołectwa w terminie 3 dni od dokonania operacji finansowych - Skarbnikowi Gminy.


§ 29


 1. Za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada sołtys i rada sołecka, a ich działalność w tym zakresie podlega skwitowaniu przez zebranie wiejskie w terminie do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego za rok ubiegły.

 2. Nie udzielenie skwitowania przez zebranie wiejskie jest równoznaczne z odwołaniem wyżej wymienionych organów.

 3. Przepisy §§ 20 i 21 pkt. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
VI. Nadzór nad działalnością sołectwa.


§ 30


Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.


§ 31


 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

 2. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej Rady oraz Skarbnika Gminy.

 3. Wójt Gminy zobowiązany jest czuwać, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia oraz, aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem.


§ 32


 1. Organy wykonawcze gminy i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne są zobowiązane uwzględnić i realizować uchwały i opinie organów sołectwa udzielając odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie zajęcia stanowiska odmiennego , przedstawić je wraz z uzasadnieniem.

 2. Wójt Gminy jeśli uzna, że uchwały i opinie organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji, są sprzeczne z prawem, względnie z kryteriami określonymi w § 30- powinien wstrzymać ich realizację zawiadamiając jednocześnie Radę Gminy.

 3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do Wójta Gminy na postępowanie sprzeczne z określonymi w ust.1, jeśli narusza ono istotne interesy mieszkańców.

 4. Wójt Gminy badając sprzeciw:

  1. uznaje jego zasadność lub nie,

  2. w razie nie uwzględnienia sprzeciwu podejmuje uchwałę o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w ust.1 i 2 i wnosi pod obrady Rady Gminy, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę.


§ 33


Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wymianę doświadczeń w tym zakresie.


VII. Postanowienia końcowe.


§ 34


W sprawach nieuregulowanych w Statucie sołectwa mają zastosowanie przepisy Statutu Gminy i innych obowiązujących ustaw.


§ 35


Zmiana Statutu Sołectwa wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.