'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

ZAPROSZENIE DO STRZELANIADrukuj

ZAPROSZENIE DO STRZELANIA

Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju „PUSZCZA” Dziewin zaprasza wszystkich chętnych do udziału w programie profilaktyczno - wychowawczym pn. "STRZELNICA 2022" w okresie od 01.02 do 30.06.2022 r.Wstęp:

Wychodząc na przeciw zainteresowaniu strzelectwem sportowym Klub Strzelecki Ligi Obrony Kraju "PUSZCZA" Dziewin deklaruje organizację i przeprowadzenie programu doskonalenia strzeleckiego skierowanego głównie do młodzieży szkolnej jak również osób dorosłych. Jest to forma spędzania wolnego czasu na zasadzie sportowej rywalizacji i podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich.

Strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru tj. wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrolę i rozwagę. Jej uprawianie daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Ponadto może stanowić element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę państwa, nawiązuje do edukacji dla bezpieczeństwa, uczy dyscypliny oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego od uzależnień.

Zadania te są zgodne z założeniami wprowadzonej reformy edukacji w szkołach dotyczącej realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego sprzyjającemu rozwijaniu postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów.

Realizacja opisanego przedsięwzięcia wpisuje się w zadania wskazane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Drwinia. W jednym z zadań programu wskazano na podejmowanie działań mających na celu rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań, wykorzystanie zasobów i miejsc na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, bez używek tj. alkoholu czy też zwiększające się zagrożenie uzależnienia od Internetu czy tez gier komputerowych.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Program składa się z 15 treningów strzeleckich w pomieszczeniu dydaktycznym do nauki strzelania (tzw. strzelnicy) mieszczącym się w Domu Ludowym w Dziewinie. Zajęcia będą się odbywać we wtorki w godzinach 17.00 - 20.00 od lutego do czerwca br. wg ustalonego harmonogramu.

2. W programie mogą wziąć udział osoby w wieku od 12 lat, będące mieszkańcami gminy Drwinia po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i podstawowym instruktarzu przeprowadzonym przez prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego.
Osoby małoletnie muszą przedstawić podpisaną „Zgodę rodziców na udział w zajęciach” oraz „Oświadczenie uczestnika zajęć”, którą otrzymają na strzelnicy.

3. W trakcie programu uczestnicy wezmą udział w "Turnieju Strzeleckim".

4. Przewidziano 4 kategorie wiekowe;
a) młodzicy; 12 - 15 lat
b) juniorzy; ; 16 - 18 lat;
c) seniorzy; kobiety
d) seniorzy; mężczyźni

5. Konkurencja polega na oddaniu 7 strzałów z karabinków pneumatycznych będących na wyposażeniu organizatora, do tarcz o wymiarach 15x15 cm umieszczonych w odległości 10 m od stanowiska strzeleckiego w postawie stojącej bez podpory. Po oddaniu 2 strzałów próbnych następuje sprawdzenie tarczy i oddanie kolejnych 5. Ze wszystkich oddanych strzałów sumowanych jest pięć najlepszych wyników. W przypadku uzyskania takiej samej
liczby punktów obowiązują zasady Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

CELE

1. Upowszechnianie strzelectwa sportowego w ramach spędzania wolnego czasu.
2. Kształtowanie cech charakteru i postaw ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą oraz kształtowanie zasad sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów.
3. Udział w lokalnym życiu sportowym, działaniach popularyzujących strzelectwo oraz przeciwdziałaniu uzależnieniu od; alkoholu, papierosów, Internetu i gier
komputerowych, środków odurzających oraz innym patologicznym zjawiskom.
4. Kreowanie cech charakteru przeciwdziałających patologii (wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie, samokontrola i rozwaga).
5. Dążenie do stworzenie drużyny składającej się zawodników mogących brać udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez LOK.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Zajęcia prowadzi instruktor strzelectwa sportowego LOK odpowiadający za bezpieczeństwo uczestników na sali do nauki strzelania mieszczącej się na parterze budynku Domu Ludowego w Dziewinie.

2. Prowadzący zajęcia nie bierze odpowiedzialności za osoby znajdujące się poza strzelnicą.

3. Program odbywać się będzie na sali doskonalenia strzelectwa wyposażonej w 4 stanowiska strzeleckie z transporterami tarcz strzelniczych, 4 karabinki sportowe pneumatyczne (do 17J), 2 pistolety pneumatyczne, okulary bezodpryskowe pod nadzorem prowadzącego strzelanie.

4. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

5. Przed rozpoczęciem strzelania na stanowiskach każdy z uczestników zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, regulaminem strzelnicy oraz podstawami strzelectwa sportowego potwierdzając to w „Rejestrze osób korzystających ze strzelnicy”.

6. Instruktor posiada wykupioną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej.

7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do wymogów wynikających z przepisów sanitarnych w związku z pandemią covid 19

W podpisie Prezes LOK Puszcza Dziewin Leszek Machaj

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.