'
Temat dniaRozstrzygnięcie konkursu dla NGO w zakresie kultury, sportu i turystyki Gmina DrwiniaUroczystości 70 - LECIA OSP Niedary połączona z odsłonięciem tablicy pamiątkowej Franciszka Gajosa Bezpieczeństwo publiczneUWAGA! Akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
Gmina DrwiniaPrzedstawiamy władze Gminy Drwinia po wyborach samorządowych

Geologia i Gleby

Gleby

Dominującym typem gleb (dane jak dla obszaru regionu bocheńskiego) są mady (40,4%) oraz gleby brunatne (31,6%), a przeważającymi gatunkami są gleby lessowe (40,1%) i pyłowe (20,1%). Występujące tu również czarne ziemie zdegradowane o charakterystycznej barwie ciemnoszarej lub czarnej, tworzą się przy współudziale roślinności łąkowej pod wpływem wysokiego poziomu wód gruntowych. Czarne ziemie zwierają duże ilości próchnicy i posiadają odczyn obojętny lub lekko zasadowy (najwięcej tych ziem występuje jednak na terenie sąsiadującej z Groblą Drwini). W okolicach Puszczy Niepołomickiej, z którą graniczy miejscowość Grobla występują gleby torfowe.

W Grobli miejscami zalegają gliny i pyły piaszczyste, a do głębokości 3m piaski średnie, piaski drobne i piaski gliniaste.

Podsumowując, należy stwierdzić, że gleby miejscowości Grobla należą do gleb dobrych i średnio dobrych. Gleby mało urodzajne stanowią niewielki procent.

Geologia

Pod względem budowy geologicznej, obszar Grobli położony jest w zachodniej części jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim. W budowie geologicznej udział biorą utwory stratygraficzne przynależne do czwartorzędu i trzeciorzędu. Podłoże geologiczne stanowią iły i iłołupki krakowieckie miocenu, w których lekko pofałdowany strop zalega na głębokości od 6 do 10m.

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.