'
Temat dniaZmarł Ludwik Węgrzyn były Starosta Bocheński, wybitny samorządowiec Powiat BocheńskiPrzenośny defibrylator w starostwie Powiat BocheńskiWolne miejsca w ŚDS Cerekiew
Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE

KONKURS - Mecenat Małopolski - I edycja 2022Drukuj

KONKURS - Mecenat Małopolski - I edycja 2022

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury.


O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez:

* realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy,

*rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury,

* polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą,

* utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem zakupu strojów regionalnych,

* zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego,

*promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę,

* zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych

* wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

* upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.


Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 mln 800 tys. zł.


W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, natomiast poziom kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego. Maksymalny koszt wsparcia finansowego nie może przekroczyć 50 tys. zł.


Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

* wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej małopolskiego generatora eNGO/ * w terminie do 31 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.

* wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 1 lutego 2022 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej(info/foto_Biuro_Prasowe_UMWM)Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.