'
Temat dniaKoncepcja budowy zbiornika retencyjnego przy Drwince Gmina DrwiniaTropem inwestycji - boisko wielofunkcyjne w Grobli Powiat BocheńskiUśmiechnij się dzieciaku, cały świat na ciebie czeka...
SportNajbliższy weekend a konto wiosny

SAMORZĄDOWY PROGRAM POŻYCZKOWYDrukuj

SAMORZĄDOWY PROGRAM POŻYCZKOWY

Program przewiduje preferencyjne pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich ( do 20.000 mieszkańców). Budżet programu wynosi 20 mln zł. Organizatorem programu jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.


Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie na:

1. Budowa i modernizacja placówek oświatowych, szkół podstawowych, liceów, zawodowych szkół rolniczych oraz infrastruktury towarzyszącej, np. obiektów sportowo-rekreacyjnych, ogrodzeń tych obiektów, obiektów magazynowo-gospodarczych, itp.

2. Budowa i modernizacja sieci i stacji wodociągowych:
przewodów wodociągowych magistralnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym (kompensatory, zasuwy, hydranty, urządzenia odpowietrzające, itp.);
przewodów wodociągowych rozdzielczych, obejmujących przewody doprowadzające wodę na tereny nieruchomości, w tym założenie na posesji jednego punktu poboru wody i wodomierza włącznie;
budynków z pomieszczeniami na urządzenia techniczne i technologiczne, wyposażonych w niezbędne instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, elektryczne;
urządzeń technicznych i technologicznych (urządzenia pompowe, zestawy filtrów, zbiorniki wodno-powietrzne, itp.) służących do poboru, wydobywania i uzdatniania wody oraz utrzymywania ciśnienia w sieci wodociągowej, a także zbiorników do magazynowania wody, odstojniki popłuczyn, itp.;
urządzeń zagospodarowania terenu, takich jak drogi, place, ogrodzenia, oświetlenie, wiaty, pomieszczenia magazynowe, itp.

3. Budowa i modernizacja zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków:
oczyszczalni ścieków komunalnych;
kanalizacji ściekowej do odprowadzania i transportu ścieków komunalnych;
oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz ścieków, pochodzących z hodowli roślinnej i zwierzęcej;
przykanalików, jeżeli w ich budowie nie partycypuje finansowo gmina.

4. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej w pasie drogowym, w tym m.in.: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zatok, wiat, chodników, ścieżek rowerowych.

5. Zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł energii, polegających na budowie i montażu urządzeń z zakresu mikro- i małych instalacji, m.in.: turbiny wiatrowe, moduły fotowoltaiczne, instalacje mikrokogeneracyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, kotły na biomasę.
Maksymalna kwota pożyczki: 1.500.000 zł.

Oprocentowanie pożyczki = 2,5% w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Okres kredytowania: 5 lat w tym okres karencji nie dłuższy niż 12 miesięcy. Finansowanie: do 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto.
W ramach programu istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki bez konieczności przeprowadzania przetargu. Pożyczka nie może zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji już zakończonej i/lub refundację kosztów poniesionych przed datą złożenia wniosku.

Termin składania wniosków od 4 do 29 października 2021 roku.


(info:wartowiedziec/na podstawie źródła:www.efrwp.pl/foto_fotolia.pl)


Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.