'
Temat dniaWolne miejsca w ŚDS Cerekiew Gmina DrwiniaGmina Drwinia najlepsza w pozyskiwaniu środków z UE Bezpieczeństwo publiczneWNUCZKA, WNUCZEK EDUKUJE - BABCIA, DZIADEK SIĘ STOSUJE!
Powiat BocheńskiZawody strażaków w obiektywie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.Drukuj

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 r.

Urząd Gminy w Drwini informuje, że w 2021r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Drwinia, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego jest EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.


Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2021 wraz z zasadami segregacji. Prosimy o zapoznanie się z terminami zbiórki.


Zgodnie z zapisami obowiązującego od 1 stycznia 2021r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drwinia w miesiącach styczeń, luty, październik, listopad i grudzień odbierany będzie 1 raz w miesiącu popiół pochodzący z gospodarstw domowych. Pozostałe odpady gromadzone selektywnie takie jak papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale odbierane będą z częstotliwością raz w miesiącu. Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miesiącach od kwietnia do października będzie się odbywał co 2 tygodnie. W najbliższych dniach dostarczony będzie do wszystkich nieruchomości zamieszkałych pakiet startowy worków na odpady segregowane oraz na odpady zmieszane. Odpady zmieszane odbierane będą zarówno w workach koloru czarnego, jak i w pojemnikach stanowiących własność mieszkańców.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rady Gminy w Drwini z dnia 29 grudnia 2020r. od 1 stycznia 2021 stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli odpady będą zbierane w sposób selektywny oraz 48 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, jeśli nie zostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny (opłata podwyższona). 

Natomiast od powyższej opłaty istnieje zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, w których bioodpady są kompostowane w kompostownikach  przydomowych, których lokalizacja powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przypominamy również, że opłatę należy uiszczać w terminie do 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc.

Zdjęcia

  • harmonogram_drwinia_2021_1_t1.jpg
  • harmonogram_drwinia_2021_2_t1.jpg

Reklama

Pogoda

pogoda

Ankieta

Brak przeprowadzanych ankiet.