Gmina Drwinia
INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 
DANE Z ROKU  2004
EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód, sieć kanalizacyjna
    odprowadzająca ścieki km 0
    odprowadzająca wody opadowe km 0
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód, oczyszczalnie ścieków
    ogółem
      ogółem
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
      komunalne
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
    mechaniczne
      ogółem
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
      komunalne
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
    biologiczne
      ogółem
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
      komunalne
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
    o podwyższonym stopniu oczyszczania
      ogółem
        obiekty ob. 0
        przepustowość m3/dobę 0
  Gospodarka wodna
    ujęcia wody m3 0
    uzdatnianie wody m3/dobę 0
    sieć wodociągowa km            54.8
    zbiorniki wodne ogółem szt 0
    zbiorniki wodne pojemność całkowita m3 0
    obwałowania przeciwpowodziowe km 0
    stacje pomp na zawałach i obszarach depresyjnych szt 0
    regulacja i zabudowa rzek i potoków łącznie z zabudową potoków górskich km 0
 
NAKŁADY INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA WEDŁUG KIERUNKÓW INWESTOWANIA
  Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną wg kierunków inwestowania
    ogółem tys. zł          2406.4
    ujęcia i doprowadzenia wody tys. zł          2389.0
    budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody tys. zł 0
    zbiorniki wodne tys. zł 0
    regulacja i zabudowa rzek i potoków tys. zł 0
    obwałowania przeciwpowodziowe tys. zł            17.4
    stacje pomp na zawałach i obszarach depresyjnych tys. zł 0
  Zmniejszenie hałasu i wibracji
    ogółem tys. zł 0
  Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
    ogółem tys. zł 0
  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
    ogółem tys. zł 0
    zapobieganie zanieczyszczeniom razem tys. zł 0
    zapobieganie zanieczyszczeniom nowe techniki i technologie spalania paliw tys. zł 0
    zapobieganie zanieczyszczeniom modernizacja kotłowni i ciepłownictwa tys. zł 0
  Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
    ogółem tys. zł 0
  Działalność badawczo - rozwojowa
    ogółem tys. zł 0
  Gospodarka ściekowa i ochrona wód
    ogółem tys. zł 0
    sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki tys. zł 0
    sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe tys. zł 0
    oczyszczalnie ścieków przemysłowych tys. zł 0
    oczyszczalnie ścieków komunalnych tys. zł 0
  Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb i wód podziemnych i powierzchniowych
    gospodarka odpadami ogółem tys. zł 0
    zbieranie odpadów i ich transport tys. zł 0
    zbieranie odpadów komunalnych i ich transport tys. zł 0
    unieszkodliwianie i usuwanie odpadów niebezpiecznych tys. zł 0
    unieszkodliwianie i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne tys. zł 0
    unieszkodliwianie i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne składowanie tys. zł 0
    recykling i wykorzystanie odpadów tys. zł 0
    rekultywacja hałd, stawów osadowych i składowisk oraz terenów zdewastowanych i zdegradowanych tys. zł 0
    ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleby, ochrona wód podziemnych i powierzchniowych tys. zł 0
  Pozostała działalność związana z ochroną środowiska
    ogółem tys. zł 0
    oszczędzanie energii tys. zł 0